Főbb keresztény áramlatok

By | 2012-08-08
Megosztás:

Jelen bejegyzés célja referencia biztosítása a kereszténység nem-ortodox irányzataihoz.

Felekezeti részről nézve, azt lehet mondani: az első fontos pont az apostoli folytonossághoz és az egyházi hagyományhoz való viszony. Beszélhetünk ez alapján apostoli kereszténységről és protestáns kereszténységről.

Az apostoli kereszténység azokat egyházakat foglalja magában, melyek nemcsak hitbéli értelemben, hanem „adminisztratív” értelemben is az eredeti egyház közvetlen mai folytatásának tartják magukat, s hitük forrása jellemzően nem csak a Biblia, hanem a Hagyomány is. Valójában – bár ez így nincs kimondva – az első helyet éppen a Hagyomány foglalja el, s annak írásos része a Biblia, azaz a lényeg maga az Egyház, s a Biblia meg a Hagyomány már az Egyház következménye.

Ezzel szemben a protestáns kereszténység elutasítja a hagyományt, kizárólag a Bibliát fogadja el egyetlen forrásként.

A legfontosabb különbségek tehát:

apostoli kereszténységprotestáns kereszténység
apostoli folytonosság nélkül nincs egyházaz apostoli folytonosság másodlagos
a Biblia és a Hagyomány a hit forrásaa Biblia a hit egyetlen forrása
az eredeti bűn megrontotta az ember természetét, de nem teljesen, megmaradt az emberben a jó felé törekvésaz eredeti bűn teljesen megrontotta az ember természetét
az ember az eredeti bűn miatti megromlott állapotában is képes mind a jóra, mind a rosszraaz ember az eredeti bűn miatt Isten nélkül csak rosszra képes
megigazulás hit és jó cselekedetek általmegigazulás csak hit által

Erről kicsit részletesebben:

Az apostoli kereszténység Jézustól adományozott hatalommként fogja fel a papságot, ezért tartja lényegesnek az apostoli folytonosságot, azaz a szerves kapcsolatot a Jézus által alapított első egyházzal. Ezzel szemben a protestantizmus arra hivatkozik, hogy az egyházat nem ez a szerves kapcsolat tartja össze, hanem a Szentlélek és Krisztus egyházfősége. Az apostoli kereszténység természetesen nem tagadja sem Krisztus egyházfőségét, sem a Szentlélek vezetését, azonban ezeket nem tartja elégségesnek a földi egyház meghatározásához.

Ami a Bibliát illeti, az apostoli kereszténység azt vallja, hogy a Biblia az Egyház műve. s nem értelmezhető helyesen az egyházi hagyományon kívül. Ezzel szemben a protestantizmus szerint a Biblia tökéletes, önmagát magyarázó mű, melyet a külső tényezők csak torzíthatnak.

A megigazulás magyarázatánál a protestatizmus abból indul ki, hogy a hit az egyetlen tényező ebben a tekintetben, a jó cselekedetek pedig a hit gyümölcsei. Az apostoli kereszténység ezzel szemben mesterséges tartja a két tényező elválasztását egymástól.

Az apostoli kereszténység fő áramlatai:

– katolicizmus,

– ortodoxia (khalkedóni ortodoxia),

– ókeletiek (anti-khalkedóni ortodoxia),

– asszír egyház (nesztoriánusok).

Létszám, elterjedés:

A katolicizmus kb. 1,2 milliárdnyi hívővel rendelkezik. A katolicizmus a fő vallás Dél-Amerikában, Közép-Amerikában, Dél- és Közép-Európában, Közép-Afrikában és a Fülöp-szigeteken.

Az ortodoxia kb. 300 milliónyi hívővel rendelkezik. A khalkedóni ortodoxia a fő vallás Kelet-Európában, a Balkánon, valamint Cipruson. Jelentős khalkedóni ortodox kisebbség van Szíriában, Libanonban, s Izraelben. Államvallás Görögországban.

Az ókeleti kereszténység kb. 80 milliónyi hívővel rendelkezik. A fő vallás Örményországban, Etiópiában és Eritreában. Jelentős kisebbség van Egyiptomban , Libanonban, Szudánban, Szíriában, s az indiai Kerala államban.

A nesztoriánusok száma kb. 1 millió. A nesztoriánusok, mint kis létszámú felekezet, sehol sem alkotnak többséget, nagyobb nesztoriánus közösségek vannak a következő országokban: Irak, Irán, India, Szíria, Libanon, USA, Ausztrália.

Az apostoli irányzatokról lásd részletesebb régebbi cikkemet.

*

A protestáns irányzatok fő ágai:

– lutheranizmus,

– kálvinizmus,

– anabaptizmus,

– anglikán egyház,

– baptizmus,

– metodizmus,

– újprotestánsok

A lutheranizmust és a kálvinizmust szokás közösen történelmi protestantizmus néven is emlegetni. Gyakorlatilag ez a két irányzat dolgozta ki azt, amit ma protestantizmus alatt ismerünk. Különbség köztük kevés van,  legfontosabb, hogy a kálvinisták 2 szentséget, míg a lutheránusok 3 szentséget ismernek el, valamint az előre meghatározottság tana, mely csak a kálvinistákra jellemző. Egyes országokban a kálvinisták és a lutheránusok közös felekezetet alkotnak, másokban – mint pl. Magyarországon – külön felekezetben vannak.

A lutheranizmus a fő vallás Skandináviában, Dániában, Észtország, Lettországban, valamint Németország északi felében. Európán kívül egyedül Namíbiában a fő vallás. Létszámuk világméretben kb. 75 millió. Érdekes jelenség, hogy a lutherénusok egy része – különösen a skandináv lutheránusok – megtartotta az apostoli folytonosságot, bár a kérdésnek nem tulajdonít dogmatikai jelentőséget.

A kálviznimus a fő vallás Skóciában, Hollandiában. Jelentős kisebbséget alkotnak Svájcban, Magyarországon, Dél-Koreában, Naurun, Tuvalun. Létszámuk világméretben kb. 75 millió. A fő kálvinista felekezetek: református, presbiteriánus, kongregacionalista.

A korai protestánsok – a Luther előtti reformmozgalmak – jellemzően később a kálvinista irányzathoz csatlakoztak. Ilyenek pl. az olaszországi waldensek, vagy a csehországi husziták.

Az anglikán felekezet sok esetben magát a protestantizmus és a katolicizmus közti irányzatnak tekinti. Ennek oka, hogy sok külsőségben megtartotta a katolikus szokásokat. A legfontosobb, hogy megtartotta az apostoli folytonosságot. Viszont teológiájában átvette a lutheranizmus és a kálvinizmus eszméit. Az anglikán felekezettől független az episzkopális egyház, teológialag azonban azonosak. Híveik létszámuk világméretben kb. 85 millió. A fő vallás az Egyesült Királyságban, valamint az angol nyelvű karibi országokban. Jelentős kisebbséget alkotnak Észak-Amerikában, s a legtöbb afrikai volt brit gyarmaton.

Az anabaptizmus eredete a reformáció kezdetéig megy vissza. Az anabaptisták Luthernél és Kálvinnál radikálisabb reformot akartak. Teljesen elutasítják az egyházszervezetet, az egyetemes papságban hisznek, mely szerint minden hívő egyben pap is. Elutasítják állam és egyház összefonódását, pacifista nézeketeket vallanak. Összlétszámuk világméretben kb. 5 millió. Főbb irányzataik: amish, mennonita, nazarénus, keresztény testvérközösségek.

A metodizmus kb. ugyanaz az anglikán egyházzal szemben, mint ami a reformáció volt a katolicizmussal szemben. A metodisták kezdetben az anglikán egyházon belüli reformmozgalom voltak, csak később különültek el önállló felekezetté. Elutasítják a kálvinista előre elrendeltséget.  Összlétszámuk világméretben kb. 75 millió.

A baptizmus az anglikán mozgalomból származik szintén, annak puritán agából.

A újprotestantizmus főbb áramlatai:

 • kvékerek,
 • visszaállító mozgalom,
 • adventizmus,
 • újapostoli mozgalom,
 • pünkösdizmus,
 • keresztény fundamentalizmus.

Egyéb, főbb marginális csoportok, melyek keresztény jellege vitatott:

 • unitáriusok – a radikális reformáció korai ága,
 • krisztadelfiánusok,
 • mormonizmus – a visszaállító mozgalom kereteiben jött létre,
 • jehovizmus – az adventizmus keretei között jött létre,
 • unitárius pünkösdizmus – a pünkösdizmus talaján jött létre,
 • Iglesia ni Cristo,
 • szcientizmus,
 • egyesítő egyház.