Ógörög mitológia

By | 2020-08-08
Megosztás:

Olimpiai főistenek:

 • Zeusz és testvérei:
  • mindig a 12 főisten között:
   • Héra (Хера – Ἥρα) Zeusz felesége, az istenek királynője, a menny és a csillagok, a házasság és a hűség istennője,
   • Poszeidón (Посейдон – Ποσειδῶν) a tengerek, folyók és források, az árvizek és földrengések istensége,
   • Zeusz (Зевс – Zεύς) a legnagyobb és leghatalmasabb isten, az olümposzi istenek karának vezetője, az időjárás, a mennydörgés és a villámok istene;
  • időnként a 12 főisten között:
   • Démétér (Деметра – Δημήτηρ) a föld termékenységének istennője, a mezőgazdaság védnöke, nagylelkűsége táplálja az embereket,
   • Hadész (Хадес – ᾍδης) az alvilág istene, a holtak ura,
   • Hesztia (Хестия – Ἑστία) az otthon, a család és a szív istennője, valamint az olümposzi láng őrzője;
 • Zeusz gyerekei:
  • mindig a 12 főisten között:
   • Aphrodité (Афродита – Ἀφροδίτη) a szépség és a szerelem istennője,
   • Apollón (Аполон – Άπόλλων) a jövendölés, a fény, a zene, a gyógyítás – a betegség és az orvoslás – valamint az íjászat istene,
   • Arész (Арес – Ἄρης) a háború és a vérontás istene,
   • Artemisz (Артемида – Ἄρτεμις) a vadászat istennője, az állatok, a vadon és a fiatal lányok patrónája,
   • Athéné (Атина – Ἀθήνη) a bölcsesség istennője, az erő, a kézművesség (különösen szövés, fazekasság és ácsmesterség), a belső szépség, műveltség és a harc megtestesítője,
   • Hermész (Хермес – Έρμῆς) az útmutatás, a jóslás, a vigasz és az újjászületés, az utazás, a pásztorkodás istene, a tolvajok patrónusa és az istenek hírnöke,
   • Héphaisztosz (Хефест – Ἥφαιστος) a tűz istene, a szakszerűség, a művészi kidolgozás és fegyverművesség megszemélyesítője az istenek kovácsmestere;
  • időnként a 12 főisten között:
   • Dionüszosz (Дионис – Διόνυσος) a bor, a szőlő, a növényzet, a termékenység, a színjátszás és a mámor istene,
   • Héraklész (Херакъл – Ἡρακλῆς) az istenek védelmezője, a hősi önfeláldozás megtestesítője,
   • Hébé (Хеба – Ἥβη) az ifjúság és a menyegző istennője,
   • Perszephoné (Персефона – Περσεφόνη) az alvilág királynője, a halál és a tavaszi újjászületés istennője;
  • nem szerepel a 12 főisten között:
   • Eileithüia (Илития – Εἰλείθυια) a gyerekek és a szülési fájdalom istennője ,
   • Enyo (Енио – Ἐνυώ) a háború istennője,
   • Harmonia (Хармония – Ἁρμονία) a harmónia és az egyetértés istennője;
 • egyéb:
  • időnként a 12 főisten között:
   • Héliosz (Хелиос – Ἥλιος) a Nap istene;
  • nem szerepel a 12 főisten között:
   • Aszklépiosz (Асклепий – Ἀσκληπιός) a gyógyítás istene,
   • Deimosz (Деймос – Δείμος) a félelem istene,
   • Eris (Ерида – Ἒρις) a viszály és veszekedés istennője,
   • Erósz (Ерос – Ἔρως) a szerelem istene ,
   • Ganümédész (Ганимед – Γανυμήδης) Zeusz pohárnoka,
   • Irisz (Ирида –  Ίρις) a szivárvány istennője,
   • Phobosz (Фобос – Φόβος) az iszonyat istene ,
   • Pán (Пан – Πάν) a pásztorok istene,
   • Paean (Пеан – Παιάν) az istenek orvosa.

Egyéb olimpiai istenek:

 • khariszok:
  • Aglaia (Аглая – Ἀγλαΐα),
  • Euphroszüné (Ефросина – Εὐφροσύνη),
  • Thaleia (Талия – Θάλεια);
 • hórák:
  • első nemzedék:
   • Auxó (Αυξώ – Афксо),
   • Karpó (Карпо – Καρπώ),
   • Thalló (Тало – Θαλλώ);
  • második nemzedék:
   • Diké (Дике – Δίκη),
   • Eunomia (Евномия – Ευνομία),
   • Eiréné (Ирена – Ειρήνη);
  • harmadik nemzedék:
   • Euporia (Евпория – Ευπορία),
   • Orthoszia (Ортосия – Ορθωσια),
   • Pherusza (Феруза – Φέρουσά);
 • moirák:
  • Atroposz (Атропос – Ἄτροπος),
  • Klóthó (Клото – Κλωθώ),
  • Lakheszisz (Лахесис – Λάχεσις);
 • sztüxidák:
  • Bié (Биа – βία) az erő, a harag, a nyers energia megszemélyesítőnője,
  • Zélosz (Зелус – Ζῆλος) a versengési vágy, az irigység és a buzgóság megtestesítője,
  • Kratosz (Кратос – Κράτος) az erő megtestesítője
  • Niké (Нике – Νίκη) a győzelem istennője;
 • múzsák:
  • Erató (Ерато – Ερατω) a szerelmi költészet és a dalok múzsája,
  • Euterpé (Евтерпа – Εὐτέρπη) a lírai verselés és a zene múzsája,
  • Kalliopé (Калиопа – Καλλιόπη) az epikus költészet, a filozófia és a tudományok múzsája,
  • Kleió (Клио – Κλειώ) a történetírás múzsája,
  • Melpomené (Мелпомена – Μελπομένη) a tragédia, a dráma és a gyászének múzsája,
  • Polühümnia (Полихимния – Πολυύμνια) a himnikus költészet múzsája,
  • Terpszikhoré (Терпсихора – Τερψιχόρη) a tánc múzsája,
  • Thaleia (Талия –  Θάλεια) a komédia, a színház múzsája,
  • Uránia (Урания – Οὐρανία) a csillagászat és az asztrológia múzsája.

Tengeristenek:

 • főistenek:
  • Glaukosz (Главк – Γλαῦκος) a halászok istene,
  • Kétó (Кето – Κητώ)  a tenger veszélyének és szörnyetegeinek megtestesítője,
  • Néreusz (Нерей – Νηρεύς) a tenger örege,
  • Ókeanosz (Океан – Ὠκεανός) világóceánt megszemélyesítője,
  • Phorküsz (Форкис – Φόρκυς) a tengermély megtestesítőke,
  • Pontosz (Понт – Πόντος) a Földközi-tenger istene,
  • Poszeidón – lásd fentebb,
  • Próteusz (Протей – Πρωτεύς) a fókák őrzője,
  • Téthüsz (Тетида – Τηθυς) a legnagyobb folyók istene,
  • Thalassza (Таласа – Θάλασσα) a halak istene,
  • Tritón (Тритон – Τρίτων) Poszeidón fia;
 • okeanidák:
  • Dórisz (Дорида – Δωρίς) a tenger nyújtotta bőség,
  • Eurünomé (Евринома – Εὐρυνόμη),
  • Klümené (Климена – Κλυμένη),
  • Métisz (Метис – Μήτις) az értelem és a megfontoltság istennője,
  • Tükhé (Тихи – Τύχη) a szerencse és a véletlen istennője;
 • nereidák:
  • Amphitrité (Амфитрита – Ἀμφιτρίτη) a harmadik, aki körbeöleli a tengert,
  • Galateia (Галатея – Γαλάτεια),
  • Thetisz (Тетида – Θέτις) összes nereida leghatalmasabbika;
 • potamidák:
  • Akhelóosz (Ахелой – Αχελώος),
  • Aszóposz (Азоп – Ἀ̄σωπός),
  • Szkamandrosz (Скамандър – Σκάμανδρος);
 • naiaszok.

Alvilági istenek:

 • főistenek:
  • Démétér – lásd fentebb,
  • Gaia (Гея – Γαῖα) a Föld istennője,
  • Hadész – lásd fentebb,
  • Hekaté (Хеката – Ἑκάτη) a varázslás, a sötétség és az éjszaka istennője,
  • Perszephoné – lásd fentebb;
 • erinnüszök:
  • Aléktó (Алекто – Αληκτώ) a szüntelen harag megszemélyesítője,
  • Megaira (Мегера – Μέγαιρα) a féltékenység megszemélyesítője,
  • Tisziphoné (Тисифона – Τεισιφόνη) a bosszúálló pusztítás megszemélyesítője;
 • földistenek:
  • hekatonkheirek:
   • Briareósz (Бриарей -Βριάρεως),
   • Gügész (Гий – Γύγης),
   • Kottosz (Кот – Κόττος);
  • küklópszok:
   • Argész (Аргес – Ἄργης),
   • Brontész (Бронтес – Βρόντης),
   • Szteropész (Стероп – Στερόπης);
  • gigászok;
  • korübbantok;
  • meliák;
  • telkhinek;
  • Tüphón (Тифон – Τυφών);
 • istenné lett halandók:
  • Aiakosz (Еак – Αἰακός) Aigina királya,
  • Iakkhosz (Якхус – Ἴακχος) az eleusziszi misztériumokhoz tartozó istenség,
  • Minosz (Минос – Μίνως) Kréta királya,
  • Orpheusz (Орфей – Ὀρφεύς) a líra feltalálója,
  • Rhadamanthüsz (Радамант – Ῥαδάμανθυς) Parosz és Lémnosz ura
  • Trophóniosz (Трофоний – Τροφώνιος) jós,
  • Triptolemosz (Триптолем – Τριπτόλεμος) háromszoros harcos.