A Nemzeti Mozgalom alapelvei

By | 2012-05-04
Megosztás:

Az új magyar alkotmány preambulumának olvasása közben folyton volt egy olyan érzésem, hogy valahol már láttam valami hasonlót. Tegnap rájöttem, hogy hol. A fordítást 20-25 perc alatt készítettem, bocs a stilisztikai pongyolaságért és az esetleges hibákért és pontatlanságokért. Eredeti szöveg itt.

A Nemzeti Mozgalom alapelveit meghatározó törvény
(1958. május 17.)

Én, Francisco Franco Bahamonde, Spanyolország vezére, tudatában  felelősségemnek Isten és a történelem előtt, a Királyság Parlamentje jelenlétében, ezennel kihírdetem a Nemzeti Mozgalom alapelveit, melyek a spanyolok közösségének eszményeit alkotják és melyek életet adtak a Keresztes Hadjáratnak, a következők szerint:

I.
Spanyolország sorsegységet képez az egyetemességben. A Haza egységének, nagyságának és szabadságának szolgálata minden spanyol szent kötelessége és közös feladata.

II.
A spanyol nemzet becsületbeli ügyének tekinti Isten törvényének való megfelelést, a Szent Római Katolikus és Apostoli Egyház tanítása szerint, mely hit igaz és elválaszthatatlan a nemzeti öntudattól, s mely ihletet ad a törvényhozásnak.

III.
Spanyolország a népek egy nagy családjának gyökere, e népek iránt elválaszthatatlan testvéri érzéseket táplál, s arra törekszik, hogy a nemzetek közt igazságosság és béke jöjjön létre.

IV.
Spanyolország földjének és népének egysége sérthetetlen. A Haza egysége és  függetlensége  a nemzeti közösség elsődleges követelménye. Spanyolország Hadseregeinek, melyek biztonságának és népünk hősi erényei megnyilvánulásának biztosítékai, rendelkezniük kell a szükséges erővel, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassák a Hazának.

V.
A nemzeti közösség alapja az ember, mint örök értékek hordozója, s a család, a társadalmi élet alapja. Az egyéni és közösségi érdekek minden esetben alárendeltetnek a megelőző, a jelenlegi és jövőbeli nemzedékek által képviselt Nemzet közjavának. A Törvény az összes spanyol jogát egyenlően védi.

VI.
A társadalmi élet természetes alapelemei: a családok, az önkormányzatok és a szakszervezetek a nemzeti közösség alapvető alkotóelemeit képezik. A más jellegű intézmények és a vállalatok, melyek megfelelnek az általános társadalmi érdeknek, támogatásban részesítendők, hogy képesek legyenek hatékonyan részt venni a nemzeti közösség céljainak fejlesztésében.

VII.
A tekintély, a szabadság és a szolgálat alapján álló jogrendben egyesült spanyol nép Nemzeti Államot alkot. Államformája, a Nemzeti Mozgalom megváltoztathatatlan elvei keretében és az Örökösödési Törvény és egyéb sarkalatos törvények szerint, a hagyományos, katolikus, szociális és képviseleti monarchia.

VIII.
Politikai intézményeink alapelve azok képviseleti jellege. A nép részvétele a törvényhozási folyamatban és más általános érdeklődésre számot tartó feladatokban a családon, az önkormányzaton, a szakszervezeten és más, a törvény által elismert szerves képviseleti szervezeteken keresztül megy végbe. Bármilyen politikai szervezet, mely kívül áll ezen képviseleti rendszeren, jogellenesnek minősül.
Minden spanyol, érdemei és képességei szerint, jogosult közhivatalt és tisztséget betölteni.

IX.
Minden spanyol állampolgár jogosult:
1. Független igazságszolgáltatásra, mely ingyenes az anyagilag rászorultak számára;
2. Általános és szakképzésre, amely sosem tagadható meg anyagi eszközök hiánya miatt;
3. Szociális biztonsági ellátásokra és társadalombiztosításra, valamint
4. A nemzeti jövedelem és az adóterhek igazságos elosztására. A keresztény társadalmi igazságosság elvei alapjain álló Munkaügyi Törvény ihleti a politikát és a törvényeket.

X.
A munka elismerésben részesül, mint a spanyol hierarchia, kötelesség és becsület forrása, úgyszintén a magántulajdon, annak minden formájában, mint jog, mely függ társadalmi funkciójától. A gazdasági tevékenység alapját képező magánkezdeményezés ösztönzendő, keretekben tartandó és adott esetben, kiegészítendő állami fellépés által.

XI.
A vállalkozás, mint emberek és termelőeszközök társulása, érdek- és célközösséget képez. Az alkotórészei közti kapcsolatoknak az igazságosságon és a  kölcsönös tiszteleten kell alapulniuk, a gazdasági értékek a emberi és társadalmi rend értékei alá vannak rendelve.

XII.
Az állam arra törekszik minden lehetséges eszközzel, hogy javítsa a spanyolok fizikai és erkölcsi egészségét, biztosítsa a lehető legjobb emberséges munkakörülményeket, elősegítse a nemzet gazdasági fejlődését, javítsa a mezőgazdasági ágazatot, terjessze az öntözéses gazdálkozást és segítse a vidék társadalmi reformját,  meghatározza az igazságos foglalkoztatást és elossza a közterheket, védje és előmozdítsa a természeti erőforrások feltárását és kiaknázását, fokozza az iparosítást, támogassa a tudományos kutatást, valamint előmozdítsa a tengerészeti tevékenységeket, hogy ki tudja elégíteni tengeri akosságunk növekedését és haditengerészeti flottánkat.

Fentiek alapján, elrendelem:

  • 1. cikk – A jelen nyilatkozatban megfogalmazott alepelvek, amelyek összefoglalják az 1947. július 6-án kelt Nemzeti Alaptörvényt megihlető elveket, természetüknél fogva, állandóak és megváltoztathatatlanok.
  • 2. Cikk – Minden álami szerv és hatóság köteles jelen Törvény betartására. A köztisztviselői eskü kötelezően hivatkozik jelen Törvény alapelveire.
  • 3. Cikk – Minden törvény vagy bármilyen jogszabály, mely sérti vagy aláássa a jelen sarkalatos Törvényben foglaltakat, semmis.

Kelt, 1958. május 17-én, a Parlamentben, annak ünnepi ülése alatt.

Francisco Franco Bahamonde